Sudjelovanje na 16. dvogodišnjoj konferenciji Međunarodnog društva za potpomognutu komunikaciju

Objavljeno: Četvrtak, 4. rujna 2014.

U razdoblju od 21. do 24. srpnja 2014. godine članice ICT-AAC projekta, Jasmina Ivšac Pavliša, Andrea Feješ i Lidija Mandić imale su priliku aktivno sudjelovati na 16. dvogodišnjoj konferenciji Međunarodnog društva za potpomognutu komunikaciju (eng. International Society for Augmentative and Alternative Communication-ISAAC) pod nazivom Discover communication koja je održana u Lisabonu.

 

ISAAC aktivno djeluje u smjeru poboljšanja života osoba sa složenim komunikacijskim potrebama od 1983. godine te broji članove u ukupno 43 države. Konferencija se svake dvije godine održava u Europi i ovoga puta je okupila 700 sudionika iz cijeloga svijeta. Projekt ICT-AAC je predstavljen putem usmenog izlaganja i poster prezentacije. Izlaganja na konferenciji su pokazala koliko su napredovala istraživanja na području potpomognute komunikacije, posebno u segmentu informacijsko-komunikacijske tehnologije. Sustavi potpomognute komunikacije su predstavljeni kod različitih korisnika -  od djece s mišićnom distrofijom do osoba s demencijom te je bezbroj puta ponovljeno koliko je važno sustav PK koristiti u prirodnoj okolini i s različitim komunikacijskim partnerima. Posebna pozornost se pridaje usvajanju čitanja i pisanja u okviru PK te se ističe važnost što ranijeg pristupa pisanome jeziku, neovisno o sustavu PK kojeg dijete koristi.

Isto tako je bilo vidljivo da se Hrvatska nalazi među državama koje još imaju puno prostora za promicanje ideje o potpomognutoj uporabi i implementacije PK u praksi. Ohrabrujuća su iskustva država kao što su Egipat, Indija, Rumunjska ili Brazil koje su predstavile vrste edukacija na temu komunikacije i potpomognute komunikacije i načine promicanja koncepta PK u vlastitim sredinama. Na konferenciji su ujedno sudjelovali brojni korisnici PK koji se aktivno bave promicanjem PK te su predstavili iskustva iz vlastitih zajednica. Nadamo se da će na sljedećoj  konferenciji ISAAC-a koja će se održati za dvije godine u Torontu, 6-13. kolovoza 2016. godine ponovno sudjelovati stručnjaci ili korisnici PK iz Hrvatske te da će se broj članova ISAAC-a u Hrvatskoj isto tako povećati.

 

U društvu s predstavnikom korisnika potpomognute komunikacije u ISAAC-u, Vicom Valentićem koji je održao odlično predavanje o senzibilizaciji učenika osnovnih i srednjih škola  u svojoj sredini o osobama sa složenim komunikacijskim potrebama.

 

U poster prezentaciji predstavljena je studija slučaja djevojčice s Wolf-Hirschornovim sindromom u čijem slučaju se sustavno koriste nisko- i visokotehnološka sredstva komunikacije.

 

Zajednička fotografija članica ICT-AAC projekta pred povratak u Zagreb.