Uspješno ostvareni prvi rezultati multidisciplinarnog projekta usmjerenog na inovativne informacijsko-komunikacijske usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama

Objavljeno: Ponedjeljak, 23. prosinca 2013.

Dana 12. prosinca 2013. godine na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu održan je prvi sastanak Upravljačkog odbora projekta „Kompetencijska mreža zasnovana na informacijsko-komunikacijskim tehnologijama za inovativne usluge namijenjene osobama sa složenim komunikacijskim potrebama“ (skr. ICT-AAC, engl. ICT Competence Network for Innovative Services for Persons with Complex Communication Needs). Projekt je financiran kroz „Fond za ulaganje u znanost i inovacije“ u sklopu „IPA komponente IIIc“, mehanizma financiranja kojim Europska unija (EU) pomaže državama kandidatkinjama u usklađivanju i provedbi pravne stečevine EU te u pripremi za korištenje Strukturnih i Kohezijskih fondova nakon ulaska u EU.

Projekt ICT-AAC je usmjeren na istraživanje i razvoj inovativnih informacijsko-komunikacijskih usluga za osobe sa složenim komunikacijskim potrebama u Republici Hrvatskoj te transfer znanja u području potpomognute komunikacije između uključenih akademskih institucija i malih te srednjih poduzeća zasnovanih na znanju.

Potpunu objavu za medije možete preuzeti ovdje.