ICT-AAC Glaskalica

ICT-AAC Glaskalica

Aplikacija ICT-AAC Glaskalica pomaže pri savladavanju fonološke svjesnosti koja predstavlja jednu od osnovnih predvještina čitanja. U tom smislu uključuje prepoznavanje prvog, zadnjeg ili svih glasova riječi. Kako bi se omogućilo postepeno učenje, aplikacija zadatke razlikuje prema složenosti riječi.

Ukupno, korisnici imaju na raspolaganju šest mogućih ”težina” igre u okviru kojih pogađaju glasove na više od 200 odabranih riječi. Uz svaku zadanu riječ korisnicima se prikazuje sličica koja predstavlja pojam koji odgovara zadanoj riječi. Omogućeno je i izgovaranje cijele riječi kao i slovkanje riječi glas po glas.

Aplikaciju možete preuzeti iz internetske trgovine aplikacijama App Store.

 

 

Upotreba aplikacije

Na početnom ekranu korisnik ima mogućnost odabira jedne od nekoliko igara koje se razlikuju po položaju i broju glasova koji se moraju pogoditi. Prije pokretanja igre, korisnik odabire težinu zadataka koji će mu biti ponuđeni tijekom igranja, koji mogu biti lakši i teži. Nakon odabira postavki igre, na ekranu se pojavljuje slika simbola za kojeg korisnik mora pogoditi glasove.

Ovisno o vrsti igre, pogađaju se prvi, zadnji ili svi glasovi u riječi prikazanoj simbolom iz ponuđenog skupa glasova. Korisnik pogađa glasove za deset simbola, nakon čega ga aplikacija pita želi li nastaviti igranje s istom težinom zadataka, nastaviti igranje s težim zadacima ili odabrati drugu igru. Postavke aplikacije omogućuju korisniku isključivanje slovkanja riječi glas po glas nakon uspješnog pogađanja simbola.

Plakat aplikacije u PDF obliku možete preuzeti klikom na sliku niže.